Oppisopimuksella ammattiin ja kiinni työelämään

Ihminen on oppiva olento. Olemme opintiellä jo ennen syntymäämme. Sen jälkeen oppimisen mahdollisuudet lisääntyvät räjähdysmäisesti ja peruskoulun ajan opiskelemme tietoja ja taitoja, jotka auttavat meitä edelleen käsittelemään tietoa ja ratkaisemaan erilaisia haasteita ja ongelmia kunkin oppiaineen näkökulmasta. Siellä opimme myös opiskelun taitoa, jota ammattiin opiskellessamme tarvitsemme. Vaan mistä ammatti? Alan valitseminen kymmenien vuosien työuralle ei ole aina helppoa.

Katuliiduilla katuun piirretty nuolia osoittaen eri suuntiin, kuvastaen valinnan vaikeutta.
Opiskelualan valinnan vaikeus voi toisinaan johtaa myös ammatillisten opintojen aloittamisen viivästymiseen.

Joskus ala valitaan parhaan kaverin valintaa mukaillen. Tällainen valinta saattaa työhön hakeutuessa osoittautua itselle sopimattomaksi. Joskus käy niinkin, ettei valmistumisen jälkeen omalla työssäkäyntialueella olekaan alan töitä tarjolla. Näistä ja muistakin syistä meillä on Etelä-Pohjanmaalla nuoria vailla ammatillista koulutusta ja nuoria, jotka eivät ole päässeet koulutusalansa töihin kiinni. Vuosien kuluessa hankittu mutta käyttämätön ammattitaito vanhenee.

Oppisopimus on vanha mutta edelleen tuore ja joustava tapa oppia ammatti tai ammatin osa-alueita. Oppisopimuksen historia yltää aina 1600-luvulle asti. Ammattiin opiskeleminen tapahtui aina 1800-luvun puoliväliin asti ainoastaan oppisopimuksen kautta. Ammattilaiset ottivat kisällejä siipiensä suojaan ja opettivat heille ammatin salat työtä tehdessä. Tämä koulutusmuoto on edelleen suosittu ja tällä hetkellä myös kasvava trendi.

Oppisopimus on mukautunut ajan hermolle ja nykyään voi kokonaisen tutkinnon suorittamisen lisäksi opiskella myös osatutkintoja oppisopimuksella. Joskus työllistymismahdollisuudet paranevat selvästi jo osatutkinnon tai -tutkintoja suorittamalla. Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä on usein tarvetta laaja-alaisille osaajille, jolloin oppisopimukseen voi valita tutkinnonosia myös useasta tutkinnosta. Oppisopimus mahdollistaa siis yrittäjille ja työnantajille juuri heidän tarpeisiinsa räätälöityjen ammattilaisten kouluttamisen.

Toukokuussa 2021 on TE-palveluissa käynnistynyt Kohti oppisopimusta- pilotti, jonka tavoitteena on lisätä nuorten alle 30-vuotiaiden oppisopimuksia sekä tätä kautta kouluttaa osaavia tekijöitä maakunnan yrityksiin ja muille työnantajille. Pilotin alkupuolella panostamme erityisesti päivitetyn oppisopimustietouden viemiseen työllistymisen verkostossa ja nuorten parissa toimiville. Tavoitteena on kokeilla ja kehittää Etelä-Pohjanmaalle aivan uusi palvelumalli oppisopimuskoulutuksen lisäämiseksi ja nuorten työllistymisen edistämiseksi.

Vanhempi henkilö opastamassa nuorempaa työtehtävään.
Palvelumallin kehittämistyö kumpuaa nuorten ja osaavia tekijöitä tarvitsevien työnantajien tarpeesta.

Oppisopimuskoulutusta on ollut ja on tarjolla mutta nyt suoristamme ja helpotamme reittiä siihen. Pilotti haastaa kehittämistyöhön nuoret, Ohjaamot, työpajat, etsivä nuorisotyön, kuntakokeilut, yrittäjät ja työnantajat sekä oppilaitokset kuin myös oman TE-palveluiden asiantuntijatyömme. Näiden lisäksi on lukuisia muita tahoja, jotka tekevät työtä nuorten ja työllistymisen parissa tavalla tai toisella. Kaikkien panos maakuntamme yhteiseen hyvään on arvokas ja tarpeellinen.

Useat verkostossamme toimivat tahot ohjaavat oppisopimuskoulutuksesta kiinnostuneita nuoria pilottiin mutta nuoret voivat olla myös suoraan yhteydessä pilotin työntekijöihin uraohjaaja Riikka Ilvekseen ja oppisopimuskoordinaattori Anja Anttilaan. Sama kutsu yhteydenottoon pätee myös yrittäjiin ja työnantajiin, jotka ovat valmiita tarjoamaan oppisopimuskoulutuspaikan kiinnostuneelle nuorelle. Yhteystiedot löytyvät Etelä-Pohjanmaan TE-palvelujen nettisivuilta.

Anja Anttila
Oppisopimuskoordinaattori
Etelä-Pohjanmaan TE-palvelut

Lue lisää Kohti oppisopimusta- pilotista verkkosivuiltamme:
Kohti oppisopimusta- pilotti (te.palvelut.fi)

Työsopimus työsuhteen turvana

Kesä on käsillä ja olet ehkä saanut kesätyöpaikan, onneksi olkoon siitä! Työelämään astuminen tuo mukanaan muutamia seikkoja, joista sinun pitää huolehtia. Ennen varsinaista työnteon aloitusta työnantaja yleensä antaa sinulle kirjallisen työsopimuksen ja pyytää sinua allekirjoittamaan sen. Jos sinulle ei työsopimusta esitetä, sinun on hyvä pyytää se. Työsopimuksen voi tehdä joko suullisesti tai kirjallisesti, mutta sopimuksen laatiminen kirjallisesti on kuitenkin suositeltavaa. Jos myöhemmin työsuhteen aikana pitää tarkastaa jokin sopimistanne ehdoista, on se helposti tarkistettavissa kirjallisesta työsopimuksesta. Kirjallinen työsopimus on siis molempien osapuolten edun mukaista.

Kaksi henkilöä pöydän äärellä, toinen allekirjoittaa paperia.
No mikä se työsopimus sitten on?

Työsopimus on työnantajan laatima asiakirja, joka sisältää työntekijän ja työnantajan perustiedot, kuten nimen, osoitetiedot ja henkilötunnuksen, sekä palkanmaksun kannalta tarpeelliset tiedot, kuten työntekijän tilinumeron. Yhteystiedoissa on mainittu myös työnantajana toimivan yhteisön tai yrityksen tarkempi yksilöintitunnus, ns. Y-tunnus. Nämä tiedot ovat tärkeitä, sillä työantaja on sopimuksen toinen osapuoli, ja sopimus sitoo teitä molempia. Työntekijänä sinun pääasiallinen velvollisuutesi on tehdä työsopimuksessa määritellyt työt työnantajan sääntöjä ja tarkempia ohjeita noudattaen. Työnantajan päävelvoite on tarjota sinulle turvallinen työympäristö ja työssä tarvittavat välineet. Palkanmaksu ajallaan ja sovitun suuruisena on myös yksi työnantajan tärkeimmistä velvollisuuksista.

Työsopimuksen varsinainen asiasisältö koostu niistä ehdoista, joita työnsuhteessa sekä työntekijän että työnantajan pitää noudattaa. Työsopimuksessa on määritelty, minkälaisesta työstä on kyse ja minkälaista palkkaa siitä maksetaan. Tällaisia työsopimuksessa olevia tarpeellisia tietoja ovat ainakin:

  1. työsopimuksen voimassaolo (toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen)
  2. määräaikaisessa työsopimuksessa tulee näkyä syy määräaikaisuudelle
  3. työaika (kellonaika, milloin työpäivä alkaa ja milloin se päättyy, sekä viikonpäivät, jolloin työtä tehdään)
  4. työtehtävät
  5. palkan määrä ja palkanmaksukausi, sekä palkanmaksupäivä
  6. tieto vuosiloman kertymisestä
  7. irtisanomisaika
  8. noudatettava työehtosopimus
  9. päiväys ja molempien osapuolten allekirjoitukset
Henkilö lukee läpi papereita.
Lue työsopimus huolella läpi, kysy jos et ymmärrä jotakin tai haluat tarkennusta johonkin.

Tässä on syytä olla tarkkana, sillä allekirjoitettuasi työsopimuksen olet hyväksynyt työsopimukseen kirjatut ehdot, kuten työajan ja palkan. Työnantaja ei kuitenkaan saa kirjata sopimukseen sellaisia ehtoja, jotka ovat lainvastaisia. Tällaiset ehdot eivät myöskään sido työntekijää.

Työsopimus on siis sinun ja työnantajasi välinen virallinen sopimus, joka sitoo teitä molempia. Työsopimuksessa on lueteltu mitä sinun pitää tehdä, ja vastaavasti mitä työnantajan pitää tehdystä työstä sinulle maksaa. Kun yhdessä sovitusta pidetään kiinni, jää molemmille osapuolille hyvä kuva luotettavasta sopimuskumppanista. Siitä on arvaamattoman suurta apua tulevien työpaikkojen saannissa.

Arja Poikajärvi
Lakimies
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja TE-toimisto